ACTA EXTRAORDINÀRIA 19/11/18

ACTA  DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 1/2018

Caràcter: Assemblea general ordinària d’APIMA CIDE

Data: 19​ ​de Novembre​ ​de 2018

Horari:18 h

Lloc: Aula de dibuix Col·legi CIDE

Assistents :

Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.

Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

Sra. Isabel Escartín, vocal.

Sr. Joan Cirer, vocal

Sra. Vanessa Sanchez

Sra. Florencia Cabrera

Sra. Mª Concepción Sastre

Sra. Diana Mª Díaz

Sra. Andrea Laura Pérez

 

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.- Elecció de President/a.

3.- Elecció de Tresorer/a

4.- Elecció de Secretari/a.

5.- Elecció de Vocals 1, 3 i 5.

6.-Cobrir les vacants de vocal 4 fins la pròxima Assemblea General Extraordinària de socis/es de la APIMA CIDE.

7.- Acords.

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior de l’Assemblea Extraordinària celebrada el novembre de 2017.

Les persones assistents estan d’acord i accepten afirmativament sense objeccions i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.- Elecció de President/a.

Es procedeix a renovar el càrrec de President/a de la Junta. Es presenta la candidatura de Mª Isabel Hernández Larache. S’aprova a Mª Isabel Hernández Larche com a Presidenta de la Junta Directiva d’APIMA.

3.- Elecció de Tresorer/a.

– Es procedeix a renovar el càrrec de Tresorer/a de la Junta. Es presenta la candidatura d’Eva Molino Grech. S’aprova a  Eva Molino Grech com a tresorera de la Junta Directiva d’APIMA.

4.- Elecció de Secretari/a.

– Es procedeix a renovar el càrrec de Secretari/a de la Junta. Es presenta la candidatura de Florencia Cabrera Martín. S’aprova a Florencia Cabrera Martín com a Secretària de la Junta Directiva d’APIMA.

5.- Elecció de Vocal 1, 3 i 5.

– Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 1 de la Junta. Es presenta la candidatura de Vanesa Sánchez Blázquez

– Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 3 de la Junta. Es presenta la candidatura de María Concepción Sastre Castell

–  Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 5 de la Junta. Es presenta la candidatura d’Andrea Laura Pérez Cuadro

6.- Cobrir vacants de Vocal 4 fins la pròxima Assemblea General Extraordinària de socis/es de l’APIMA CIDE.

– Es procedeix a cobrir la vacant per 1 any el càrrec de Vocal 4 de la Junta. Es presenta Diana Mª Díaz Pineda.

7.- Acords

S’aproven per unanimitat les candidatures presentades a la Junta de l’APIMA CIDE i s’acorda per unanimitat la renovació de la meitat dels càrrecs i cobrir les vacants per a la renovació de la Junta que queden constituïts de la següent manera:

– Presidenta: MªIsabel Hernández (renovació per 2 anys fins 2020)

– Vicepresidenta: Sebastiana Bonet       (fins 2019)

– Tresorera: Eva Molino Grech             (renovació per 2 anys fins 2020)

– Secretària: Florencia Cabrera Martín   (renovació per 2 anys fins 2020)

– Vocal 1: Vanesa Sánchez Blázquez (renovació per 2 anys fins 2020)

– Vocal 2: Isabel Escartín Bisbal         (fins 2019)

– Vocal 3: María Concepción Sastre   (renovació per 2 anys fins 2020)

– Vocal 4: Diana Mª Díaz Pineda          (renovació per 2 anys fins 2020)

– Vocal 5: Andrea Laura Perez             (renovació per 2 anys fins 2020)

– Vocal 6: Joan Cirer Capó                   (fins 2019)                                                          

Calendari de renovacions: segons els estatuts APIMA CIDE el calendari de renovacions sempre invariable hauria de ser el següent:

2019                               

Vicepresident/a                                     

Vocals 2,4 i 6   

2020

President/a

Secretari/a  

Tresorer/a

Vocals 1,3,5   

2021 i successives  

Vicepresident/a    

Vocals 2,4,6                                 

                                                       

Reunions.

S’acorda que les reunions de la Junta seran el primer dilluns de cada mes a les 16:45 h a la sala de professors del Col·legi. La pròxima reunió serà el 3 de desembre de 2018.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Palma Mallorca, 19 de novembre del 2018.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE