ACTA ORDINÀRIA 06/03/17

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

 

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 03/2017

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 6 de Març de 2017

Horari: 16:40 h a 18 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

 

Assistents :

-Sra. Mª Isabel Hernandez Larache, presidenta.

-Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.    

-Sra. Eva Molino Grech, vocal.

-Sra. Desireé López, vocal.

-Sra. Peggy García, vocal.

S’excusen:

-Sra. Gema Terrón, vocal

-Sra. Desireé López, vocal.

-Sra. Peggy García, vocal.

 

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior
2) Memòria Anual
3) Estat de Comptes
4) Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

Actualment el nombre de socis és de 679

3-Estat de comptes i subvencions:

La tresorera informa sobre l’estat dels comptes. S’han pagat:

Carnestoltes 1 E.P
Intercanvi Londres 1 ESO
Granja Jove 5 Ed. Infantil

Precs i preguntes:

Es programen Xerrades per a pares per a Abril i Maig..

La propera reunió ordinària de la junta directiva de APIMA CIDE serà el dilluns 3 d’Abril de 2017  16:40 h a la sala de professors.

S’aixeca la sessió a les 18h.

Palma Mallorca, 6 de març del 2017.

 

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE