ACTA ORDINÀRIA 10/10/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA APIMA CIDE

 

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 8/2016

Caràcter: Junta Directiva Ordinària

Data: 10 d’Octubre de 2016

Horari: 16:40 h a 18:30 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

 

Assistents :

– Sra. Isabel Hernández Larraix, presidenta.

– Sra. Sebastiana Bonet Vidal, vicepresidenta

– Sra. Ana Nadal Oliver, tresorera.

– Sra. Eva Molino Grech, vocal.

– Sr. Paulino José Alaminos Ruiz, vocal.

– Sra. Gema Terrón, vocal

S’excusen:

– Sra. Rocío Amézaga Menéndez, secretària.

Sra. Caroline Hossack, vocal.

– Sra. Ángela Piqueras Gómez, vocal.

– Sra. Desiré López  Soriano, vocal.

 

 

1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta de la junta anterior, sessió ordinària 7/2016 de Setembre del 2016.

2.- Actualització del nombre de socis:

Actualment el nombre de socis és de 665.

3.- Estat de comptes i subvencions:

La tresorera informa que s’ha tancat el curs 2015-2016 amb saldo positiu.

4.- Precs i preguntes:

  1. S’acorda demanar a Secretaria si a l’inici del curs, es reparteix la información d’inscripció a l’Apima als alumnes. També es demanaran els correus electrònics dels alumnes nous que han començat enguany.
  2. S’acorda la creació d’un fullet publicitari informatiu per donar a conèixer l’Apima als pares i mares de tot el centre. Quines tasques es desenvolupen, quins objectius tenim i donar l’oportunitat a qui vulgui a formar part de la junta directiva.
  3. Es propondrà al centre que tot d’una un alumne s’absenti de classe, s’envii un missatge informatiu al mòbil als pares com se fa a altres centres educatius mitjançant l’eina Xestib.
  4. La presidenta concertarà una reunió amb el director del centre per informar de comportaments totalment inacceptables per part d’alumnes d’ESO, tant als patis com a la sortida de classe a les escales d’accés al centre.

 

La propera reunió de la junta directiva d’APIMA CIDE será l’Assamblea general ordinària i extraordinaria dia 21 de Novembre a les 17h i 17:30h respectivament.

S’aixeca la sessió a les 17.50h

Palma Mallorca, 10 d’octubre del 2016.

 

Sra.  Isabel Hernández Larache
Presidenta APIMA CIDE