Associació de Pares i Mares de CIDE Cooperativa d'Ensenyament

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 19/11/18

ACTA  DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 1/2018

Caràcter: Assemblea general extraordinària d’APIMA CIDE

Data: 19​ ​de Novembre​ ​de 2018

Horari:18 h

Lloc: Aula de dibuix Col·legi CIDE

Assistents :

 • Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.
 • Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.
 • Sra. Isabel Escartín, vocal.
 • Sr. Joan Cirer, vocal
 • Sra. Vanessa Sanchez
 • Sra. Florencia Cabrera
 • Sra. Mª Concepción Sastre
 • Sra. Diana Mª Díaz
 • Sra. Andrea Laura Pérez

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Elecció de President/a.
 3. Elecció de Tresorer/a
 4. Elecció de Secretari/a.
 5. Elecció de Vocals 1, 3 i 5.
 6. Cobrir les vacants de vocal 4 fins la pròxima Assemblea General Extraordinària de socis/es de la APIMA CIDE.
 7. Acords.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior de l’Assemblea Extraordinària celebrada el novembre de 2017.

Les persones assistents estan d’acord i accepten afirmativament sense objeccions i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.- Elecció de President/a.

Es procedeix a renovar el càrrec de President/a de la Junta. Es presenta la candidatura de Mª Isabel Hernández Larache. S’aprova a Mª Isabel Hernández Larche com a Presidenta de la Junta Directiva d’APIMA.

3.- Elecció de Tresorer/a.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Tresorer/a de la Junta. Es presenta la candidatura d’Eva Molino Grech. S’aprova a  Eva Molino Grech com a tresorera de la Junta Directiva d’APIMA.

4.- Elecció de Secretari/a.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Secretari/a de la Junta. Es presenta la candidatura de Florencia Cabrera Martín. S’aprova a Florencia Cabrera Martín com a Secretària de la Junta Directiva d’APIMA.

5.- Elecció de Vocal 1, 3 i 5.

 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 1 de la Junta. Es presenta la candidatura de Vanesa Sánchez Blázquez
 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 3 de la Junta. Es presenta la candidatura de María Concepción Sastre Castell
 • Es procedeix a renovar el càrrec de Vocal 5 de la Junta. Es presenta la candidatura d’Andrea Laura Pérez Cuadro

6.- Cobrir vacants de Vocal 4 fins la pròxima Assemblea General Extraordinària de socis/es de l’APIMA CIDE.

 • Es procedeix a cobrir la vacant per 1 any el càrrec de Vocal 4 de la Junta. Es presenta Diana Mª Díaz Pineda.

7.- Acords

S’aproven per unanimitat les candidatures presentades a la Junta de l’APIMA CIDE i s’acorda per unanimitat la renovació de la meitat dels càrrecs i cobrir les vacants per a la renovació de la Junta que queden constituïts de la següent manera:

 • Presidenta: MªIsabel Hernández (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vicepresidenta: Sebastiana Bonet (fins 2019)
 • Tresorera: Eva Molino Grech (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Secretària: Florencia Cabrera Martín (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 1: Vanesa Sánchez Blázquez (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 2: Isabel Escartín Bisbal (fins 2019)
 • Vocal 3: María Concepción Sastre (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 4: Diana Mª Díaz Pineda (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 5: Andrea Laura Perez (renovació per 2 anys fins 2020)
 • Vocal 6: Joan Cirer Capó (fins 2019)                                                          

Calendari de renovacions: segons els estatuts APIMA CIDE el calendari de renovacions sempre invariable hauria de ser el següent:

2019                               

 • Vicepresident/a                                     
 • Vocals 2,4 i 6   

2020

 • President/a
 • Secretari/a  
 • Tresorer/a
 • Vocals 1,3,5   

2021 i successives  

 • Vicepresident/a    
 • Vocals 2,4,6                                 

                                                       

Reunions.

S’acorda que les reunions de la Junta seran el primer dilluns de cada mes a les 16:45 h a la sala de professors del Col·legi. La pròxima reunió serà el 3 de desembre de 2018.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Palma Mallorca, 19 de novembre del 2018.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 19/11/18

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’APIMA – CIDE

Identificació de la sessió: Assemblea Ordinària 2018

Núm. de la sessió:03/2018

Caràcter: Assemblea General Ordinària de socis/as APIMA CIDE

Data: 19 de novembre de 2018

Horari: 17:00 h a 18:00 h

Lloc: Biblioteca

Persones assistents:

-Presidenta: MªIsabel Hernández

-Vicepresidenta: Sebastiana Bonet

-Vocal: Eva Molino Grech

-vocal: Isabel Escartín

-Vocal: Joan Cirer

-Florencia Cabrera Martín

-Vanesa Sánchez Blázquez

-María Concepción Sastre Castell

-Diana Mª Díaz Pineda

-Andrea Laura Pérez Cuadra

                                                                 

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2) Memòria Anual.

3) Estat de comptes.

4) Pressupost curs 2018-2019

5) Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Se procedeix a la lectura de l’acta anterior. Les persones assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.- Memòria anual.

Es presenta un resum de les activitats desenvolupades durant el curs 2017-2018.

Les actes de les reunions de la Junta d’APIMA es troben a disposició de totes les persones interessades.

2.1-Activitats a les quals APIMA CIDE ha col·laborat i/o subvencionat.

– Col·laboració en diferents activitats educatives a l’aula a les programacions d’educació infantil, primària i secundària: bunyols, halloween, calendari advent, bolletes de coco, festa de Sant Antoni, Crespells, xocolatada, Reis Mags, carnestoltes, conta contes, reptes cooperatius, concurs literari, Nit de l’Art, graduació infantil, primària, batxillerat i FP, tallers diada del llibre, gimcana d’anglès. Sant Jordi i sant Sebastià. A aquestes activitats els nins i nines són els grans protagonistes.

-Descomptes a acampades, viatges d’estudis, viatge a Londres 3r d’ESO (intercanvi).

-Col·laboració i subvenció del Festival de Primavera, medalles per a l’alumnat de les activitats extraescolars.

-Tècniques d’estudi per a l’alumnat de 5è i 6è.

-Subvenció per a intercanvis d’anglès.

-Escola de pares i mares, jornades educatives / xerrades. (“Èxit escolar”, “Assetjament escolar”, “El meu primer mòbil”, “Prevenció violència de gènere entre adolescents”  i “Resolució de conflictes”

-Festa APIMA CIDE, amb berenar i animació.

-Cursa Solidària.

-Travessa Serra Tramuntana

-Diferents subvencions i beques (1 Beca sol·licitada)

Les quantitats concretes es presenten al resum de comptes.

2.2.- Precs i preguntes que ens han fet arribar els pares i mares.

Al llarg del curs hem intentat anar responent, consultant amb Direcció del Col·legi, Direcció de Cooperativa CIDE i Consell Escolar.

-Es va sol·licitar reunió amb la directiva i la cooperativa per tractar el tema de la biblioteca per al pròxim curs.

-Se’ns va fer arribar que als mestres no els arribaven les circulars de les xerrades.

-Ens sol·licitaren poder impartir una xerrada sobre “Vacances en Pau” per a l’acollida de nins i nines saharauis.

-Ens feren arribar la disconformitat de la vigilància als patis.

-Vam transmetre queixes rebudes sobre el Flashmob del festival de primavera.

-Es va sol·licitar més control d’assistència a les activitats extraescolars del migdia.

-Ens sol·licitaren proposar poder donar berenar als nins i nines d’infantil i 1er i 2on de primària que no utilitzen el servei de menjador.

2.3.- Comunicació entre la JD APIMA i els socis.

– Continuam en marxa amb la web d’APIMA i el correu electrònic, disposam d’uns 700 correus de contacte.

– S’enviarà mensualment als socis l’acta de la reunió mensual de la Junta Directiva. També les actes de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries Generals.

– Es penjaran a la web l’acta de la reunió mensual de la Junta Directiva. També les actes de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries Generals.

– A la pàgina de Facebook d’Apima es publiquen totes les activitats a les quals ha col·laborat o subvencionat APIMA, així com tot el que pugui ser d’interès per als pares i mares.

– Atenem els socis i sòcies amb qualsevol consulta o suggeriment al correu electrònic cideapima@gmail.com

– Gestionam un taulell d’anuncis amb informació i activitats d’APIMA al hall del col·legi.

3.-Estat de comptes.

S’han aprovat els pressuposts del curs 2017-2018 i estan a disposició dels socis i sòcies.

4.- Pressupost per al curs 2018 – 2019

Es lliuren còpies del pressupost per al curs 2018 – 2019, s’ajusten als conceptes en funció de les necessitats previstes i s’aprova el pressupost per 8 vots a favor.

5.-Precs i preguntes

-Es decideix sol·licitar més informació sobre les subvencions sol·licitades per a les partides (Festa de Sant Antoni, Sant Sebastià, Carnestoltes, gelat) per a la seva aprovació.

-El taller de matemàtiques manipulatives no es podrà  realitzar el present curs per manca de disponibilitat de la persona encarregada de fer-les. S’ha sol·licita que se’ns tingui en compte per al pròxim curs.

-Arriba correu de dos socis d’APIMA que no els hi arriben els correus, prenem nota per ficar-los a la base de dades i que puguin rebre els correus.

La presidenta aixeca la sessió a les 18:00h, de la qual, com a Presidenta, estenc la present acta.

Vist i plau:

  La Presidenta                                                               

        Mª Isabel Hernández                      

ACTA REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 01/10/18

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió: 2/2018

Caràcter: Reunió mensual junta directiva d’APIMA CIDE

Data: 1​ ​d’Octubre​ ​de 2018

Horari:16:40 h a 18:40 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.

Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

Sra. Maria Quetglas, vocal

Sra. Isabel Escartín, vocal.

Sr. Joan Cirer, vocal

Sra. Vanessa Sanchez

S’excusen :

Sra. Eva Molino Grech, vocal.

Sra. Catalina Fuster, vocal

Sra. Desireé López, vocal.

Sra. Gema Terrón, secretària.

Ordre del dia:

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior

Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.

Estat de Comptes

Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

La presidenta informa que el número de socis és 667.

3-Estat de comptes i subvencions:

Aquest mes no s’han realitzat pagaments.

4-Precs i preguntes:

 1. Se demanarà al col·legi que el nins de primer i segon de primària tinguin accès al servei de berenar d’horabaixa mitjançant la compra de ticket.
 2. Se sol·licitaran les actes del consell escolar al col·legi.
 3. Se demanarà información al col·legi respecte als horaris de la doctora del centre.
 4. S’acorda que hi hagi escoleta pels alumnes del centre quan hi ha xerrades per pares i mares de l’escola.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Data de la propera reunió: 19 de Novembre de 2.018.

Palma Mallorca, 4 de Decembre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE

Prevenció de l’abús sexual infantil (15 de novembre de 2018)

Prevenció de l’abús sexual infantil: Educar als nostres fills i filles avui. Conèixer els riscos per prevenir.

Ponent: Patricia Moliné (Fundació Rana)

Parlarem sobre la problemàtica de l’abús sexual infantil, incloent-hi els riscos associats a l’ús d’Internet i ens oferiran recursos de prevenció i actuació.

Activitat gratuita organitzada i subvencionada per APIMA CIDE.

Hi haurà servei gratuït de guarderia a la sala de psicomotricitat fins a les 18:30 h.

Curs de tècniques d’estudi (Inici el dimarts 6 de novembre de 2018)

Curs de tècniques d’estudi

Inici: Dimarts 6 de novembre de 2018 (data límit per apuntar-s’hi 31 d’octubre).

Horaris: Dimarts de 16:45 a 18:45.

Preu: Curs gratuït per a socis d’APIMA CIDE. No socis 75€.

Durada: 12 sessions

Professora: Cristina Trías Alcover, Llicenciada en Psicologia


Les tècniques d’estudi són una sèrie de mètodes, estratègies i eines destinades a l’alumnat perquè aprenguin a aprofitar el temps dedicat a l’estudi i a l’organització del seu treball per tal d’afavorir el seu procés d’aprenentatge.

El temari del curs és el següent:

 1. Avaluació de la línia base i introducció al curs – Organització, planificació i control ambiental.
 2. Tècniques de motivació i concentració.
 3. L’estudi a classe, com prendre anotacions.
 4. Analitzar els continguts del text.
 5. Com fer esquemes.
 6. Com fer resums.
 7. Com fer Mapes Conceptuals.
 8. Memoritzar (regles mnemotècniques).
 9. Repassar de forma programada – Exàmens.
 10. Com elaborar treballs per escrit i en grup.
 11. Com preparar i realitzar exposicions orals.
 12. Recomanacions per a l’estudi de matèries concretes – Tècniques de relaxació – Examen final (grupal).

Educació afectivo-sexual per a pares i mares amb fills i filles adolescents (25 d’octubre 2018)

Ponent: Llucia Caldés, Psicòloga especialista en sexologia

Compartirem les nostres filies i fòbies com a mares i pares per tal d’intentar millorar en la nostra forma d’entendre i abordar la nostra comunicació sobre l’afectivitat i la sexualitat dels nostres fills i filles.

Activitat gratuita organitzada i subvencionada per APIMA CIDE.

Hi haurà servei gratuït de guarderia a la sala de psicomotricitat fins a les 18:30 h.

ACTA REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 17/09/18

ACTA REUNIÓ  DE LA JUNTA DIRECTIVA D’APIMA CIDE

Identificació de la Sessió

Núm. de la sessió:1/2018

Caràcter: Reunió mensual junta directiva d’APIMA CIDE

Data: 17​ ​de Setembre​ ​de 2018

Horari:16:40 h a 18:10 h

Lloc: Sala de professors del Col·legi CIDE

Assistents :

Sra. Isabel Hernandez Larache, presidenta.

Sra. Eva Molino Grech, vocal.

Sra. Isabel Escartín, vocal.

Sr. Joan Cirer, vocal

Sra. Catalina Fuster, vocal

S’excusen :

Sra. Desireé López, vocal.

Sra. Gema Terrón, secretària.

Sra. Maria Quetglas, vocal

Sra. Sebastiana Bonet, vicepresidenta.

Ordre del dia:

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta dela Sessió anterior

Actualització​ ​del​ ​nombre​ ​de​ ​socis.

Estat de Comptes

Precs i Preguntes

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior. Els assistents estan d’acord i accepten afirmativament i per unanimitat l’aprovació de l’acta.

2.-Actualització del nombre de socis.

La presidenta informa que el número de socis és 667.

3-Estat de comptes i subvencions:

S’han realitzat els següents pagaments:

– Pagament factures fotocòpies circulars.

– Pago facturació rebuts.

– Pagament Berenar APIMA.

– Acampada 4º Ed. Infantil.

– Viatge d’estudis de 6º Primària.

– Acampada 2º Primària.

– Travessa Serra Tramuntana.

– Graduació Infantil i Primària.

– Animació Festa Primavera.

– Premis literaris.

4-Precs i preguntes:

S’han plantejat aquests temes:

– S’informa que s’engeguen les tècniques d’estudi, queda per determinar dates i grups.

– S’informa que s’engega el servei de biblioteca de les 16h a les 18h per als alumnes de 5º, 6º de primària, ESO, Batxillerat i FP.

– S’informa que les xerrades per a pares i mares seran a les 16:45h i que només tindran accés al servei de guarderia els alumnes del col·legi durant la durada de les mateixes.

La presidenta aixeca la sessió als 18:40h., de la qual, com a secretària, estenc la present  acta. 

Data de la propera reunió: 1 d’Octubre de 2.018.

Palma Mallorca, 4 de Decembre del 2017.

Sra.  Isabel Hernández Larache

Presidenta APIMA CIDE